Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 5645263
ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 11:37

Referat Ochrony Środowiska

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu 

Wiesław Orczewski 

pok. nr 3

tel. 61 8926-268

stanowisko ds. gospodarki odpadami

Andrzej Adamski

pok. nr 2

tel. 61 8926-449

stanowisko ds. zieleni i rolnictwa

      Anna Stachowiak 

      pok. nr 105

       tel. 61 8926-283

stanowisko ds. gospodarki wodnej i ścieków

      Anna Staniszewska (w zastępstwie Maciej Brzozowski)

         pok. nr 2

      tel.61 8926-449

      

ZADANIA REFERATU:

1)   ochrona środowiska,

2)   postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

3)   postępowania w sprawie składowania i/lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

4)   związane z „dzikimi wysypiskami śmieci”,

5)   ochrony przyrody z wyłączeniem spraw związanych z usuwaniem, utrzymaniem i nasadzeniami drzew i krzewów,

6)   kontroli nieruchomości, jak również koordynacji działań kontrolnych prowadzonych przez Straż Gminną dotyczących wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

7)   nadzoru i kontroli drożności i prawidłowości funkcjonowania rowów melioracyjnych oraz zbiorników wód deszczowych stanowiących własność Gminy Suchy Las, współpraca w tym zakresie ze spółkami wodnymi, w tym realizacja zaleceń wynikających z wydanych decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych,

8)   zlecania badań wody i ścieków deszczowych,

9)   prowadzenia badań wody i ścieków deszczowych oraz działań kontrolnych za pomocą urządzeń i substancji będących na wyposażeniu Urzędu („zadymiarka”, fotometr, substancje barwiące wodę),

10)    związane z „Programem ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las”,

11)    związane z monitoringiem środowiska, w tym prowadzenie rejestrów,

12)    utrzymania czystości i porządku w Gminie w rozumieniu przepisów prawa, z wyłączeniem spraw będących we właściwości Referatu Komunalnego,

13)    egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym w sprawach z zakresu referatu,

14)    prowadzenia ewidencji i rejestrów oraz sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

15)    postępowań w sprawach będących we właściwości Wójta na mocy ustawy prawo wodne,

16)    naliczania oraz uiszczania opłat związanych z odpadami, środowiskiem, środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska, do których naliczania i/lub uiszczania Gmina Suchy Las bądź Urząd Gminy są obowiązane, w tym przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości,

17)    opracowania i realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Suchy Las”,

18)    podejmowania, prowadzenia i koordynowania działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu działalności referatu,

19)    opracowania oraz realizacji „Programu opieki na zwierzętami”,

20)    prowadzenia ewidencji (rejestrów) psów, w tym psów ras agresywnych oraz pozostałe działania odnoszące się do zwierząt domowych, a wynikające z przepisów prawa,

21)    z zakresu odnawialnych źródeł energii,

22)    udostępniania informacji o środowisku,

23)    utylizacji padłych zwierząt,

24)    gospodarki odpadami komunalnymi,

25)    wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

26)    realizacja nasadzeń,

27)    zwalczanie skutków klęsk żywiołych w rolnictwie,

28)    prowadzenie spraw dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej,

29)    zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i przeciwdziałanie związanym z tym zagrożeniom,

30)    kontrola przestrzegania przepisów o zapobieganiu narkomanii,

31)    prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w spółkach wodnych.

 

Załączniki

Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów-os.prawne, firmy, ROD (193,87 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/05/2020 07:47
22.05.2020 36 Pobierz plik
Załącznikzgłoszenie zamiaru usunięcie drzew - osoby fizyczne (183,37 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/05/2020 07:47
22.05.2020 48 Pobierz plik
Załącznikwniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (278,83 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/05/2020 14:33
05.05.2020 42 Pobierz plik
ZałącznikRoczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Las za rok 2019 (550,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2020 12:10
30.04.2020 51 Pobierz plik
Załącznikdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (174,08 kB)
Ostatnia modyfikacja: 16/07/2019 10:35
16.07.2019 197 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie dot. częściowego zwolnienia z opłaty za odpady rodziny wielodzietnej (18,82 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/12/2016 12:49
30.12.2016 361 Pobierz plik
Załącznikzamówienie pojemnika na bioodpady nieruchomości zamieszkałe (17,27 kB)
Ostatnia modyfikacja: 04/09/2019 10:35
04.09.2019 139 Pobierz plik
ZałącznikRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las (103,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/09/2016 12:09
19.09.2016 504 Pobierz plik
ZałącznikRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las uchwała zmieniająca2018 (68,24 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/01/2018 12:05
05.01.2018 248 Pobierz plik
Załącznikwniosek-uwarunkowania środowiskowe (195,58 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 695 Pobierz plik
Załącznikwniosek-ewidencja zbiorników bezodpływowych (173,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 691 Pobierz plik
Załącznikwniosek-działalność w zakresie opróżniania zbiorników (206,85 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 765 Pobierz plik
Załącznikwzór sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (294,45 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/07/2017 09:02
07.07.2017 287 Pobierz plik
Załącznikwniosek-zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków (176,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 702 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (181,25 kB)
Ostatnia modyfikacja: 26/07/2018 13:36
26.07.2018 181 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zarejestrowanie psa (182,42 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2018 08:44
31.07.2018 175 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wyrejestrowanie psa (198,28 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2018 08:45
31.07.2018 184 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zwrot kosztów za sterylizację lub kastrację (161,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2018 08:46
31.07.2018 238 Pobierz plik
ZałącznikProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las 2019 r. (353,03 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/07/2019 11:06
10.07.2019 270 Pobierz plik
Załącznikinformacja w sprawie ustawy antysmogowej (64,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 11/04/2018 14:30
11.04.2018 206 Pobierz plik
ZałącznikJezioro Glinnowieckie sprawozdanie (5,08 MB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2018 09:24
17.05.2018 464 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (33,79 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/02/2017 09:59
17.02.2017 312 Pobierz plik
ZałącznikOsiągnięte poziomy recyklingu (16,61 kB)
Ostatnia modyfikacja: 27/08/2018 14:52
27.08.2018 188 Pobierz plik
ZałącznikWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Suchy Las na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (252,93 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2019 13:52
24.09.2019 111 Pobierz plik
ZałącznikRoczna analiza systemu gospodarki odpadami za 2018 rok (789,81 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2019 10:38
30.04.2019 136 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2017 rok (142,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2018 17:09
30.04.2018 245 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2016 rok (116,54 kB)
Ostatnia modyfikacja: 16/05/2017 11:11
16.05.2017 323 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2015 rok (482,09 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2016 12:07
29.04.2016 673 Pobierz plik
Załącznikuchwała Rady Gminy w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (353,03 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2019 11:54
29.04.2019 220 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o punktach zbiórki folii, sznurka i opon powstających w gospodarstwach rolnych (14,63 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2020 11:27
10.02.2020 72 Pobierz plik
Załącznikwniosek o udział w programie likwidacji azbestu Starostwo 2020 (57,86 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/03/2020 11:07
02.03.2020 81 Pobierz plik
Załącznikzałącznik nr 1 do wniosku o udział w programie likwidacji azbestu (38,74 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/03/2020 11:07
02.03.2020 71 Pobierz plik
Załącznikzałącznik nr 2 do wniosku o udział w programie likwidacji azbestu (38,05 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/03/2020 11:07
02.03.2020 72 Pobierz plik
ZałącznikProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las 2020 r. (27,47 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/03/2020 13:37
24.03.2020 48 Pobierz plik
ZałącznikProgram ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 (1,39 MB)
Ostatnia modyfikacja: 15/05/2020 11:27
15.05.2020 35 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR - szczegóły, kody odpadów (45,11 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2020 14:40
24.06.2020 13 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych- wykaz firm (16,39 kB)
Ostatnia modyfikacja: 01/07/2020 10:42
01.07.2020 7 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR - szczegóły, kody odpadów (43,79 kB)
Ostatnia modyfikacja: 01/07/2020 10:45
01.07.2020 14 Pobierz plik
Załącznikogłoszenie o konsultacjach społecznych programu ochrony powietrza (65,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 27/05/2020 08:28
27.05.2020 26 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 01/06/2014 23:38
  • Autor ostatniej modyfikacji: Andrzej Adamski
  • Data ostatniej modyfikacji: 01/07/2020 10:45
  • Liczba odsłon: 31410
  • Ilość załączników: 39
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-czwartek 10.00-17.00,

piątek 8.00 - 15.00