Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 4942499
ostatnia aktualizacja: 24.02.2020 11:53

Referat Ochrony Środowiska

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu 

Wiesław Orczewski 

pok. nr 2

tel. 61 8926-268

stanowisko ds. gospodarki odpadami

Andrzej Adamski

pok. nr 7

tel. 61 8926-449

stanowisko ds. zieleni i rolnictwa

      Roma Juszczak 

      pok. nr 105

       tel. 61 8926-283

stanowisko ds. gospodarki wodnej i ścieków

      Anna Staniszewska (w zastępstwie Maciej Brzozowski)

         pok. nr 7

      tel.61 8926-449

      

ZADANIA REFERATU:

1)   ochrona środowiska,

2)   postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

3)   postępowania w sprawie składowania i/lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

4)   związane z „dzikimi wysypiskami śmieci”,

5)   ochrony przyrody z wyłączeniem spraw związanych z usuwaniem, utrzymaniem i nasadzeniami drzew i krzewów,

6)   kontroli nieruchomości, jak również koordynacji działań kontrolnych prowadzonych przez Straż Gminną dotyczących wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

7)   nadzoru i kontroli drożności i prawidłowości funkcjonowania rowów melioracyjnych oraz zbiorników wód deszczowych stanowiących własność Gminy Suchy Las, współpraca w tym zakresie ze spółkami wodnymi, w tym realizacja zaleceń wynikających z wydanych decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych,

8)   zlecania badań wody i ścieków deszczowych,

9)   prowadzenia badań wody i ścieków deszczowych oraz działań kontrolnych za pomocą urządzeń i substancji będących na wyposażeniu Urzędu („zadymiarka”, fotometr, substancje barwiące wodę),

10)    związane z „Programem ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las”,

11)    związane z monitoringiem środowiska, w tym prowadzenie rejestrów,

12)    utrzymania czystości i porządku w Gminie w rozumieniu przepisów prawa, z wyłączeniem spraw będących we właściwości Referatu Komunalnego,

13)    egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym w sprawach z zakresu referatu,

14)    prowadzenia ewidencji i rejestrów oraz sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

15)    postępowań w sprawach będących we właściwości Wójta na mocy ustawy prawo wodne,

16)    naliczania oraz uiszczania opłat związanych z odpadami, środowiskiem, środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska, do których naliczania i/lub uiszczania Gmina Suchy Las bądź Urząd Gminy są obowiązane, w tym przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości,

17)    opracowania i realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Suchy Las”,

18)    podejmowania, prowadzenia i koordynowania działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu działalności referatu,

19)    opracowania oraz realizacji „Programu opieki na zwierzętami”,

20)    prowadzenia ewidencji (rejestrów) psów, w tym psów ras agresywnych oraz pozostałe działania odnoszące się do zwierząt domowych, a wynikające z przepisów prawa,

21)    z zakresu odnawialnych źródeł energii,

22)    udostępniania informacji o środowisku,

23)    utylizacji padłych zwierząt,

24)    gospodarki odpadami komunalnymi,

25)    wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

26)    realizacja nasadzeń,

27)    zwalczanie skutków klęsk żywiołych w rolnictwie,

28)    prowadzenie spraw dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej,

29)    zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i przeciwdziałanie związanym z tym zagrożeniom,

30)    kontrola przestrzegania przepisów o zapobieganiu narkomanii,

31)    prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w spółkach wodnych.

 

Załączniki

Załącznikdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (174,08 kB)
Ostatnia modyfikacja: 16/07/2019 10:35
16.07.2019 97 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie dot. częściowego zwolnienia z opłaty za odpady rodziny wielodzietnej (18,82 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/12/2016 12:49
30.12.2016 299 Pobierz plik
Załącznikzamówienie pojemnika na bioodpady nieruchomości zamieszkałe (17,27 kB)
Ostatnia modyfikacja: 04/09/2019 10:35
04.09.2019 63 Pobierz plik
ZałącznikRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las (103,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/09/2016 12:09
19.09.2016 431 Pobierz plik
ZałącznikRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las uchwała zmieniająca2018 (68,24 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/01/2018 12:05
05.01.2018 190 Pobierz plik
Załącznikwniosek-uwarunkowania środowiskowe (195,58 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 635 Pobierz plik
Załącznikwniosek-ewidencja zbiorników bezodpływowych (173,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 627 Pobierz plik
Załącznikwniosek-działalność w zakresie opróżniania zbiorników (206,85 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 700 Pobierz plik
Załącznikwzór sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (294,45 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/07/2017 09:02
07.07.2017 225 Pobierz plik
Załącznikwniosek-zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków (176,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 636 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (181,25 kB)
Ostatnia modyfikacja: 26/07/2018 13:36
26.07.2018 123 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zarejestrowanie psa (182,42 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2018 08:44
31.07.2018 110 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wyrejestrowanie psa (198,28 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2018 08:45
31.07.2018 124 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zwrot kosztów za sterylizację lub kastrację (161,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2018 08:46
31.07.2018 171 Pobierz plik
ZałącznikProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las 2019 r. (353,03 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/07/2019 11:06
10.07.2019 126 Pobierz plik
ZałącznikProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las 2018 r. (357,07 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2018 11:59
19.06.2018 804 Pobierz plik
Załącznikinformacja w sprawie ustawy antysmogowej (64,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 11/04/2018 14:30
11.04.2018 151 Pobierz plik
ZałącznikJezioro Glinnowieckie sprawozdanie (5,08 MB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2018 09:24
17.05.2018 305 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (33,79 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/02/2017 09:59
17.02.2017 256 Pobierz plik
ZałącznikOsiągnięte poziomy recyklingu (16,61 kB)
Ostatnia modyfikacja: 27/08/2018 14:52
27.08.2018 133 Pobierz plik
ZałącznikWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Suchy Las na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (252,93 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2019 13:52
24.09.2019 59 Pobierz plik
ZałącznikRoczna analiza systemu gospodarki odpadami za 2018 rok (789,81 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2019 10:38
30.04.2019 82 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2017 rok (142,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2018 17:09
30.04.2018 181 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2016 rok (116,54 kB)
Ostatnia modyfikacja: 16/05/2017 11:11
16.05.2017 259 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2015 rok (482,09 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2016 12:07
29.04.2016 605 Pobierz plik
Załącznikuchwała Rady Gminy w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (353,03 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2019 11:54
29.04.2019 145 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wycięcie drzew i krzewów (os. prawne, firmy, ROD) (209,72 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/01/2020 12:25
07.01.2020 44 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wycięcie drzew i krzewów (osoby fizyczne) (208,20 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/01/2020 14:05
09.01.2020 47 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych- wykaz firm (16,49 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/02/2020 12:00
05.02.2020 17 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR - szczegóły, kody odpadów (46,41 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/02/2020 12:31
05.02.2020 15 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o punktach zbiórki folii, sznurka i opon powstających w gospodarstwach rolnych (14,63 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2020 11:27
10.02.2020 12 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 01/06/2014 23:38
  • Autor ostatniej modyfikacji: Andrzej Adamski
  • Data ostatniej modyfikacji: 10/02/2020 11:27
  • Liczba odsłon: 26734
  • Ilość załączników: 31
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00